Polityka prywatności i pliki cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W celu zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych stworzony został dokument „Polityka Prywatności w Gabinecie PSYCHOLOG – TERAPEUTA Katarzyna Król” zwany dalej Polityką. Polityka określa, w jaki sposób PSYCHOLOG – TERAPEUTA Katarzyna Król dba o dane osobowe oraz jakie prawa przysługują przekazującemu dane w związku z ich przetwarzaniem, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

PSYCHOLOG – TERAPEUTA Katarzyna Król dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe. Szanuje przekazywane dane osobowe i dba o zapewnienie należytej ochrony danych osobowych. Ustala cele oraz sposoby przechowywania i zabezpieczania przekazanych danych osobowych. Stosownie do potrzeb zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszej Polityce w dowolnym czasie, zamieszczając zaktualizowaną wersję Polityki na stronie internetowej www.katarzynakrol.com.pl. Dlatego też, PSYCHOLOG – TERAPEUTA Katarzyna Król, zaleca aby Użytkownicy Serwisu sprawdzali aktualną wersję Polityki.

Definicje:

Administrator – PSYCHOLOG – TERAPEUTA Katarzyna Król;

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); „możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna”- to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa osoby fizycznej prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

Operator Serwisu – PSYCHOLOG – TERAPEUTA Katarzyna Król;

Organ nadzorczy – niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie, zgodnie z art. 51 Rozporządzenia UE. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na zbieraniu wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę. Zebrane informacje wykorzystywane są w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Użytkownik Serwisu – osoba korzystająca z Serwisu PSYCHOLOG – TERAPEUTA Katarzyna Król, tj. ze strony internetowej www.katarzynakrol.com.pl;

Zgoda – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli osoby fizycznej, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwolenie na przetwarzania jej danych osobowych.

Postanowienia ogólne

 1. Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, niezależnie od formy ich przetwarzania;
 2. Dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków objętych umową;
 3. Za kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych odpowiada Administrator;
 4. Administrator odpowiada również za bieżące monitorowanie przetwarzania danych tj. m.in.
  w zakresie naruszenia zasad dostępu do danych;
 5. Administrator zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z zasadami przewidzianymi prawem;
 6. Regulacje prawne w zakresie prywatności

Sposób przetwarzania danych osobowych oprócz Polityki przyjętej przez PSYCHOLOG – TERAPEUTA Katarzyna Król reguluje m.in.:

 1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 2. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy w zakresie usług psycho-terapeutycznych.
 2. Przekazanie danych osobowych jest dowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi podjęcie jakichkolwiek działań związanych z realizacją celu wskazanego powyżej;
 3. Dane osobowe nie są profilowane;
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu realizacji umowy, aż do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń – 3 lata.
 1. Prawa przekazującego dane osobowe
 1. Prawo dostępu do danych – prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, że przetwarzane są jego dane, uzyskania dostępu do nich oraz informacji na temat celu ich przetwarzania;
 2. Prawo do sprostowania danych – prawo do żądania sprostowania danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. Prawo do ograniczenia danych – prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach, tj.: nieprawidłowości danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Administrator nie potrzebuje już danych do celu przetwarzania;
 4. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – prawo do żądania usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, nie są one niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane;
 5. Prawo do przenoszenia danych – prawo do wydania danych osobowych do innego administratora, zebranych w wersji elektronicznej;
 6. Prawo do sprzeciwu – prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu i nie dotyczy ono przetwarzania danych osobowych na podstawie wykonania umowy;
 7. Prawo do cofnięcia zgody – prawo do wycofani w dowolnym momencie wcześniej wyrażonej zgody; wycofanie zgody jest możliwe jeżeli, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania;
 8. Prawo do wniesienia skargi – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Osoba fizyczna przekazująca dane może egzekwować ww. prawa poprzez złożenie stosownego wniosku w formie pisemnej:

 1. osobiście w Gabinecie PSYCHOLOG – TERAPEUTA Katarzyna Król,
 2. drogą tradycyjną na adres pocztowy,
 3. drogą elektroniczną na adres terapeuta@wp.pl.

 

Pliki cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;
 2. Operator Serwisu katarzynakrol.com.pl korzysta z plików cookies;
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w celu analizy oglądalności stron internetowych oraz w celu dostosowania funkcjonowania serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika Serwisu;
 4. Użytkownik Serwisu korzystając z Serwisu, o którym mowa w pkt 2, wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z pkt V niniejszej Polityki. W przypadku braku zgody Użytkownik Serwisu powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z zaleceniami producenta (szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z której korzysta Użytkownik Serwisu) lub zrezygnować z korzystania ze strony Operatora Serwisu;
 5. Operator Serwisu, o którym mowa w pkt 2 zwraca uwagę, iż w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.