Kontrakt terapeutyczny

Zasady współpracy między Klientem i psychoterapeutą

  • Sesje psychoterapii poprzedza konsultacja psychologiczna (1-2 spotkania), w wyniku której określa się problemy klienta, cel pracy, intensywność i prawdopodobny czas trwania psychoterapii oraz obowiązujące zasady współpracy.
  • przed pierwszą wizytą wymagana jest przedpłata (50% kwoty) przelewem na konto najpóźniej 48 godz. przed spotkaniem. Brak wpłaty skutkuje anulowaniem zarezerwowanego terminu. Wpłata jest bezzwrotna jeśli Klient odwoła spotkanie mniej niż 48h przed terminem wizyty. 

  • Sesje psychoterapii odbywają się regularnie, zazwyczaj 1 raz w tygodniu.
  • Czas trwania sesji wynosi 50 min. i podlega opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem, istnieje możliwość opłacenia wizyt przelewem z góry za cały miesiąc (za 4-5 wizyt) na rachunek:
  • 03 1140 2004 0000 3402 7690 7565
  • zaległości w opłatach uniemożliwiają umówienie się na kolejną sesję
  • Przed każdą sesją Klient zobowiązany jest do wyciszenia i wyłączenia wibracji telefonu i smartwatcha 
  • W przypadku konieczności odwołania wizyty Klient powinien uczynić to na co najmniej 48 godzin przed umówionym spotkaniem. W przypadku, kiedy Klient nie odwoła sesji w wymaganym terminie, dokonuje on 100% opłaty za nią, niezależnie od zaistniałych powodów swojej nieobecności.
  • Zmiana terminu wizyty na inny, nie wiąże się z dodatkowymi kosztami pod warunkiem, że nastąpi na minimum 48 godziny przed umówioną wizytą. W przeciwnym wypadku będzie to traktowane jako rezygnacja ze spotkania.
  • W przypadku spóźnienia się Klienta na sesję, czas spotkania nie jest przedłużany.
  • Jeśli Klient ma objawy infekcji (podwyższoną temperaturę ciała, katar, kaszel, problemy z oddychaniem itp.) powinien odwołać sesję albo może zamienić na sesję online.
  • Klient ma prawo zadawać pytania dotyczące kwalifikacji terapeuty, jego wykształcenia oraz doświadczenia.
  • Klient może nie zgadzać się ze zdaniem terapeuty, odmówić odpowiedzi na pytania lub odmówić określonej techniki terapeutycznej.
  • W każdym momencie Klient ma prawo zrezygnować z terapii lub poprosić o zmianę terapeuty, o czym powinien powiadomić terapeutę.
  • Obowiązkiem terapeuty jest zachowanie tajemnicy zawodowej oraz pełnej dyskrecji dotyczącej przebiegu terapii oraz danych osobowych Klienta.
  • Z tajemnicy zawodowej terapeuta zwolniony jest tylko w przypadku, jeśli Klientowi lub komuś z jego otoczenia grozi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia oraz w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych.
  • Terapeuta zobowiązuje się do rzetelnej pracy i stosowania skutecznych form terapii i metod pracy terapeutycznej.
  • Terapeuta zobowiązuje się również do poddawania swojej pracy systematycznej superwizji.
  • W przypadku konieczności zmiany terminu spotkania obowiązkiem terapeuty jest poinformować o tym Klienta i ustalić nowy termin sesji.
  • Terapeuta ma prawo odmówić terapii w sytuacji, gdy Klient w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, napastuje, obraża lub łamie postanowienia kontraktu.
  • Terapeuta może również odmówić terapii, jeśli uzna, że jego kompetencje są w danym przypadku niewystarczające, aby należycie pomóc Klientowi – jest w takiej sytuacji zobowiązany do poinformowania i zaproponowania mu innego terapeuty lub miejsca, gdzie może uzyskać pomoc.
  • Współpracując z innymi specjalistami leczącymi Klienta (np. psychiatrą), terapeuta udostępnia tylko niezbędne informacje – przekazanie informacji odbywa się wyłącznie za zgodą Klienta.